First "Christian Church" in Jerusalem will shock you! (R$E)Views:1927104|Rating:4.72|View Time:14:38Minutes|Likes:26626|Dislikes:1563
Secret Underground Church from days of Jesus discovered in Jerusalem!

Music by CMA

An R$E Production in Jerusalem.

Seděl jsem onehdy v jednom knihkupectví v Jeruzalémě, a tu ke mně přistoupila starší dáma, křesťanka, a pokynula mi, abych šel za ní, že mi ukáže tohle tajné místo na hoře Sion, které obsahuje skryté pozůstatky první křesťanské církve, kterou nevedl nikdo jiný než apoštol Jakub, Ježíšův bratr. No dobrá, tak jsem za ní šel a sotva bych se nadál, jak neuvěřitelná výprava z toho vzejde. "Tak jdeme do první církve." "Ano." "První, kdo věřili Ješuovi." "Tak tohle je Ježíšův nevlastní bratr, že?" "Ano, Jakub." "Je to vrchní starší této církve?" "Jeruzalémského sboru, ano." "Pane jo. Tohle byla ta církev v ilegalitě, že?" "Ano, dnes jí říkáme prvotní církev." "Hrozila jí perzekuce?" "Uvidíte sám." "Pro mě je to obrovská inspirace, dojem až otřesný, úděsný, podnětný k myšlenkám." "O tom, kde se naše církev vzala?" "O tom, bude-li první církev i tou poslední." "Časy z knihy Skutků, že?" "Ano, tady to je." "Tady je ta budova." "Inu, to je kryt nad první církví." "Nebluďte, bratří moji milí. Všeliké dání dobré a každý dar dokonalý shůry jest, sestupující od Otce světel, u něhož není proměnění, ani zastínění pro obrácení se jinam. On proto, že chtěl, zplodil nás slovem pravdy, abychom byli prvotiny nějaké stvoření jeho." Ježíš byl Jakubův bratr. Zpočátku Jakub nevěřil, že by Ježíše povolal Bůh. Myslel si, že se mu bratr pomátl. Ale když Jakub uviděl vzkříšeného Ježíše, uvěřil. To přispělo, aby se stal apoštolem první církve. Jenomže v roce 44 po Kr. postavila římská státní moc křesťany aneb stoupence "té cesty" mimo zákon. (Jakub byl zabit mečem pro víru, že Ježíš je Mesiáš) Jakub, Boží a Pána Jezu Krista služebník, dvanácteru pokolení rozptýlenému pozdravení. Za největší radost mějte, bratří moji, kdykoli v rozličná pokušení upadáte, vědouce, že zkušení víry vaší působí trpělivost. Souženi buďte, a kvělte a plačte, smích váš obratiž se v kvílení a radost v zármutek. Ponižte se před obličejem Páně a povýší vás. ("Podívejte se sem, nahoře je to prolomené, vidíte čtyři řezy.") "Vidíte? Tam dole je oltář. Bývaly tam dva oltáře, jeden odstranili. Nevím proč. Schody vedou dolů." Snažím se vám říci, proč jsem byl nadobro vyveden z míry tím, co mi tu ta paní ukazovala. Proč byla dva tisíce let stará památka, totálně pobořená a zavalená odpadky, pohřbena pod parkovištěm na Sionské hoře? Proč bylo tak evidentně významné místo pro veřejnost uzavřeno? Mohl by to být opravdu zcela první křesťanský sbor, využívaný samotnými apoštoly? "Víte ale, kam to vede? Tenhle otvor?" "Kam?" "Na druhé straně toho otvoru jsou mikve, kde měli křty." ""Chápu." "Vím to proto, že jsem tam jednou mohla jít. Jeden člen řecké ortodoxní církve měl klíč a pustil mě dolů." "To je nějaký tunel." "Ano, to je únikový poklop." "Únikový? Aha." "Tohle mi říkal." Kvůli ozbrojené perzekuci. Uvádí se, že tento průchod ústí v tunel, který vede k únikovému poklopu. Zde máme příklad, jak prvokřesťané plánovali útěk před pronásledovateli, aby unikli brutalitě římských vojáků. "Tady dole se našly střepy z hliněných nádob a to, co na těch střepech bylo. Znáte ty kresby, jak je třeba ta menora a ta ryba zaklesnuté do sebe? Ty tam našli!" "Vážně? Rovnou z první církve?" "Ano. A vybrali jich tam třicet s těmi obrázky." Právě zde, hluboko pod touto katakombou, docházelo k objevům prvních židovsko-křesťanských symbolů. Menoru složenou s rybím ocasem tu objevil jeden mnich v šedesátých letech. "Ten symbol máme přece i dnes. Je tu menora, viďte, a je tu Davidova hvězda a pak je tu ryba. Lidi si to spojují s židovskou vírou, co my ale víme přesně, je, že ryba s trojhranným ocasem a kotva byly symboly prvních židovských křesťanů. Mimochodem to, že jsou nás tisíce, je připomínkou, že na svátek nekvašených chlebů přišly tenkrát nesčetné zástupy. Přišly do Jeruzaléma ze Sýrie, z Jordánska, ze Samařska, z Judeje. Přišlo nesmírné množství lidí. Jen za posledních šest měsíců úplně zaplavili střed Izraele a seznámili se s menorou, která má základnu přesně trojúhelníkového tvaru. Ale to je to, nač jsem přišel, to budí ještě jinou souvislost, tam je návaznost, že když máte základnu od menory a rybí ocas, to tvoří Davidovu hvězdu. Ješua ha Mašia pocházel z Davidovy rodové linie a my přičítáme tuto Davidovu hvězdu Davidovi." (z Ducha) (pro olej) Nedalo mi to, abych si nezjistil více o těchto raných křesťanech a celou pravdu o této starobylé stavbě na hoře Sion. Proto jsem se další dva týdny snažil tu záhadu rozluštit, což mě přivedlo do kanceláře patriarchy řecké ortodoxní církve. Moje žádost o prohlídku tohoto soukromého pozemku byla bez průtahů předána hlavnímu správci a kladně vyřízena. "Já to odemknu a ukážu vám to, chcete?" "Moc vám za to děkuju. Je mi vážně ctí to tady vidět." "Potěšení je na mé straně." Na vlastní oči jsem viděl, jak povolují řetězy na dveřích, a už jen vstoupit na vyměřenou dobu ("Pojďte dál") do apoštolských časů. (Zaráží nás, že někdo jde dovnitř po tom řádění.) Tohle je úžasné, nemám slov. Tady pořádali křty. "Ano, to je mikve. Víte, co je mikve?" "Ovšem že ano." "Chodili odsud a pak tam. Ta omítka je 2000 let stará. Tahle, vidíte? Rozhodně tu zeď stavěli před 2000 lety. Vidíte tady?" Je to krásné místo, na kterém pobývali první křesťané, apoštolové – " "Ano, a přímo tady se modlili, až tam dole. Kvůli skrývání před tamtěmi." "Aby se tajně modlili, ukryti před Římany." "Ano, ano. Vidíte tady ty odpadky?" "No jistě. Někdo si dal práci, aby znesvětil křesťanskou půdu." "Víte, celou dobu to čistím, ale pořád to zanášejí, tak -" "Jsou to náboženští extrémisté, kdo tohle dělají?" " "Náboženští, a taky vlastně – chci říct – něco – je to Antikrist. To je ten důvod, nic jiného." "To se jim nelíbí, že tu byl Ježíš, a -" "Jo. Oni jsou Antikrist." "Myslíte si, že nechtějí, aby lidi věděli, že Ježíš byl Žid a že je Mesiáš?" "Jim je to jedno. Oni říkají, prý není možné, aby On byl Bůh." "Aha." "To prý má být pro krále Davida. Když to je pro krále Davida, tak proč to nenechají čisté a nemají úctu k tomu místu?" Tady vidíte, jak narůstá nevole mezi těmi, kdo nenávidí křesťany, a pronásledování, jež se začíná dít v Izraeli. "Ano, ovšem." "Tady je to taky vidět." Pro křesťany je to zvlášť důležité místo. Zde hluboko v temném tunelu bychom uviděli starodávné katakomby, jichž první křesťané kdysi užívali za úkryt, a střešní šachtu zakončenou poklopem jako únikovou cestu. Co mi přijde podivné, je, jak tohle místo vždy někoho láká k témuž pronásledování, jaké stihlo Ježíšovy první následovníky. "To se jen tak nevidí, takový důkaz, víte, pro lidi, co nevěří Bibli. Víte, aby se jim ukázalo, že tyhle věci už tu byly před 2000 lety." Takto a jinde podobně se skrývali před římskými vojáky. Lidi, to je k nevíře. "Tohle se lidi potřebují dozvědět veřejně, aby to s nimi otřáslo." "Jak jsem vám řekl, doufám v opravdovou prvořadou lidskou zodpovědnost za…" "Za historii?" "Ano." Tedy tohle je opravdu úředně ověřené místo zrodu křesťanství, kam přišel Duch svatý k Ježíšovým následovníkům. "Ano." Patří k nejvýznamnějším, nejdůležitějším místům na světě. "Taky Ježíšova matka…" "…i ta sem chodila." "Byla tu mikve, víte o tom?" "Hm." Bylo tu pokřtěno plno lidí, kdo uvěřili Ježíši. Tedy Petr řekl jim: "Pokání čiňte, a pokřti se jeden každý z vás ve jménu Ježíše Krista na odpuštění hříchů, a přijmete dar Ducha svatého" (Sk 2,38). "Věz tedy jistotně všechen dům Izraelský, že Bůh i Pánem ho učinil, i Kristem, toho Ježíše, kterého jste vy ukřižovali" (Sk 2,36). Tedy ti, kteří ochotně přijali slova jeho, pokřtěni jsou, a připojilo se v ten den duší okolo tří tisíců (Sk 2,41). Podle všeho je to opravdu místo zrodu církve, poté co Ježíš odešel do nebe a jeho nevlastní bratr Jakub… "Mohl byste říci: tohle byl ten sbor. Ano, prý je to ten první. I místní tomu tady říkají "první církev". To nebylo zlato, to nebylo stříbro, to nebyly drahokamy. První církev byl Ježíš." Správně, amen. "Všecko pro něho. Ať to stojí co chce, jen když ho mám. To byla první církev."

25 thoughts on “First "Christian Church" in Jerusalem will shock you! (R$E)

  1. I love the way you portray Jesus as light complexion. Yet standing behind him is a dark skinned person. Only the Romans were light skinned. Are you saying Jesus was Roman? Doesn't really matter tho does it..For HE loves us all..

  2. Israel HATES Jesus and they OPENLY blasphemes HIM day & night, it's time for Christians to truly understand who the rebellious Jews are and that by their denial that JESUS is the TRUE MESSIAH they are SEPARATED from God…JESUS said CLEARLY, "He who hath NOT the SON, has NOT the Father". The covenant from God to Abraham was CONDITIONAL as long as they served God and put Him first, Israel did NOT and still to this day, HAS NOT kept their part of the covenant. In the book of the Acts of the Apostles, there is a small remnant of Israel who were saved solely because they RECEIVED and acknowledged that Jesus Christ is the TRUE and ONLY MESSIAH! The Jews/Israel today are ushering in the ANTI Christ as their Messiah, they are making preparations as we speak.

    Please READ AND STUDY YOUR BIBLE under the leading and direction of the Holy Spirit and the LORD will show you the TRUTH because He alone is TRUTH. Do NOT follow TV preachers, they will intentionally lead into a ditch of deception.

  3. Jesus said he came to make his Fathers name known (Psalms 83:18). Jesus was God’s son and not Almighty God himself. But Isaiah honored him in prophecy Isaiah 9:6 calling him Mighty God because of the sacrifice he would give and lives he would save. Revelation said he appeared before (the person of) God to present his sacrifice (his perfect life) in exchange for many.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *