ಮಹಿಮೆಯುಳ್ಳ ದೇವ ನೀನೆ – Mahimevulla Deva Nine | Kannada Christian worship Song 2019 Dr Sudeep D'melloViews:2570|Rating:5.00|View Time:3:58Minutes|Likes:71|Dislikes:0
Album: Nanna Yesuve ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ
Artist: Dr Sudeep D’mello

Listen to full album :

Buy on Google play store:

Buy on itunes:

Buy on Amazon:

Lyrics:

ಮಹಿಮೆಯುಳ್ಳ ದೇವ ನೀನೆ
ಘನತೆಯುಳ್ಳ ರಾಜ ನೇನೆ
ಪ್ರಭಾವವುಳ್ಳ ,ಮಹತ್ವವುಳ್ಳ
ದೇವ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಪೆ. || 2 ||

ನಾ ನಿನ್ನ ಆರಾಧಿಸುವೆ || 8 ||

1.ಆಕಾಶ ನಿನ್ನಯ ಸಿಂಹಾಸನ
ಭೂಮಿಯು ನಿನ್ನಯ ಪಾದಪೀಠ
ನೀನೆ ಸರ್ವ ಶಕ್ತನು
ನೀನೆ ಸೃಷ್ಠಿ ಕರ್ತನು.

2.ಪಾಪವು ನೀಗ್ವದು ನಿನ್ನಾಮದಲ್ಲಿ
ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಗ್ವದು ನಿನ್ನಾಮದಲ್ಲಿ
ಯೇಸು ನಿನ್ನ ನಾಮಾದಿ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ
ಎಲ್ಲಾ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಮೇಲಾಗಿದೆ.

Mahimevulla Deva Nine
Ghanathevulla Raja Nine
Prabhavavulla mahathavavulla
Deva Ninna Stuthipe

Na Ninnaardhisuve ||4||

Aakash Ninnaya Sihmhasana
Bhoomiyu Ninnaya Padhapeeta
Neene Sarva Shakthanu
Nine Shrusthikarthanu||2||

Paapavu Neghavadhu Nin Naamadhalli
Rakshane Sighvadhu Nin Naamadhalli
Yesu Nin Naamadhi Shakthi Idhe
Yella Naamadhalli Melagidhe||2||.

3 thoughts on “ಮಹಿಮೆಯುಳ್ಳ ದೇವ ನೀನೆ – Mahimevulla Deva Nine | Kannada Christian worship Song 2019 Dr Sudeep D'mello

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *